Дозвол на сезонні роботи. Коли його можна використовувати замість zezwolenie typ A

Аби дочекатися дозволу на працю (zezwolenie typ A) сьогодні потрібно мати неабияку терплячість. Не всім її вистачає, на жаль.

Чи існують якісь законні можливості вийти з цього зачарованого кола, коли всі дні по освядчені вже відпрацьовані, далі працювати дуже хочеться, але чекати zezwoleniа доведеться невідомо скільки?

Раніше ми писали, що у  Польщі запроваджено новий тип контрактів для сезонних робітників

Сезонні дозволи (zezwolenie sezonowe) можуть стати заміною довгоочікуваному zezwoleniu.

Стосується воно дуже обмеженого переліку видів діяльності (сезонних робіт), а саме: якщо работодавець, який надає роботу українцю, здійснює такі види діяльності: 55.20.Z (організація ночлегів та послуги короткострокового проживання), 56.1 (ресторани та гастрономічні об’єкти) й 56.10.B (мобільні гастрономічні об’єкти), то він має змогу отримати для працівника не zezwolenie typ A, а zezwolenie sezonowe (сезонний дозвіл на роботу), яке дозволяє працювати 9 місяців на рік.

Сезонний дозвіл робиться швидше за zezwolenie typ A суто на рівні законодавчих вимог.
А головне – його видають у відділі праці (urząd pracy), а не у воєвудській адміністрації. Відділи праці не настільки перевантажені роботою, тому мають змогу видавати дозволи доволі оперативно. Після закінчення сезонного дозволу можна знову працювати по освядченю, коридорів між ними немає.

Таким чином у деяких видах діяльності можна знайти тимчасові рішення в ситуації, коли звичний дозвіл zezwolenie typ A доводиться очікувати нескінченно довго.


Сезонные разрешения (zezwolenie sezonowe) могут стать заменой долгожданном zezwoleniu. В каких случаях?
Чтобы дождаться разрешения на работу (zezwolenie typ A) сегодня нужно иметь большую терпеливость. Не всем ее хватает, к сожалению.

Существуют ли какие законные возможности выйти из этого порочного круга, когда все дни по освядчени уже отработаны, дальше работать очень хочется, но ждать zezwoleniа придется неизвестно сколько?

Так, решение есть.
Но касается оно очень ограниченного перечня видов деятельности (сезонных работ), а именно:

55 ZAKWATEROWANIE
55.2 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
То есть, если работодатель, который предоставляет работу украинском, осуществляет следующие виды деятельности: 55.20.Z (организация ночлега и услуги краткосрочного проживания), 56.1 (рестораны и гастрономические объекты) и 56.10.B (мобильные гастрономические объекты), то он имеет возможность получить для работника не zezwolenie typ A, а zezwolenie sezonowe (сезонный разрешение на работу), которое позволяет работать 9 месяцев в году.

Сезонный разрешение делается скорее zezwolenie typ A исключительно на уровне законодательных требований.
А главное – его выдают в отделе труда (urząd pracy), а не в Воевудский администрации. Отделы труда не настолько перегружены работой, поэтому имеют возможность выдавать разрешения достаточно оперативно. После окончания сезонного разрешения можно снова работать по освядченю, коридоров между ними нет.

Таким образом в некоторых видах деятельности можно найти временные решения в ситуации, когда привычный разрешение zezwolenie typ A приходится ожидать бесконечно долго.

Джерело: leewadia.wordpress.com